Crise e mercado laboral (l/2014)

notas-conxuntura

Informe de conxuntura socioeconómica I/2014
Comentario II

Fernando González Laxe (Coord.)
José Francisco Armesto Pina
Patricio Sánchez Fernández
Santiago Lago Peñas

CONTIDO

A evolución dos datos de ocupación recollidos na Enquisa de Poboación Ocupada (EPA) para Galicia e o conxunto do Estado ao longo das últimas décadas reflicte non só o fortísimo axuste experimentado polo sector primario en Galicia, senón tamén unha capacidade de recuperación do mercado laboral galego relativamente similar ao estatal no caso dos sectores non primarios considerados no seu conxunto.

PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?