Mercado da vivenda (lll/2014)

notas-conxuntura

Informe de conxuntura socioeconómica III/2014
Comentario I

Fernando González Laxe (Coord.)
José Francisco Armesto Pina
Patricio Sánchez Fernández
Santiago Lago Peñas

CONTIDO

O modelo de crecemento económico dos anos previos á crise estivo baseado en parte polo impulso da construción, e dentro deste polo sector inmobiliario, de xeito que a oferta de vivendas terminadas excedía á demanda (vivendas vendidas de nova construción). Se no ano 2000 o peso relativo da construción no PIB galego superaba lixeiramente o 11%, no ano 2008 aproximábase ao 14%, mentres que o sector industrial pasa neses dous anos do 19,3 ao 18%.

PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?