Aviso legal


Aviso e informacións legais do sitio web foroeconomicodegalicia.es
O acceso ou utilización do presente Sitio Web supón a automática adquisición da condición de Usuario e a aceptación polo mesmo da totalidade de condicións e disposicións recollidas no presente aviso legal no momento en que se produza o devandito acceso ou utilización. Datos significativos para o titular
O titular do presente Sitio Web é Foro Económico de Galicia
CIF: Q8650002B, domiciliada en Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo Campus Universitario As Lagoas s/n 32004 OURENSE .

Condiciones de utilización

Os Usuarios que accedan ao presente Sitio Web deberán respectar os términos e condicións recollidos no presente aviso legal e no ordeamento xurídico vixente en cada momento, así como o orde público, a moral e os bos costumes

Está totalmente prohibida a utilización dos contidos do Sitio Web con fins ilícitos, indebidos, antixurídicos ou inmorais.

Os Usuarios poderán ver ou imprimir os contidos do presente Sitio Web sempre e cando se realice con fins puramente informativos, sen que ditos contidos poidan ser alterados ou modificados de forma algunha.

Foro Económico de Galicia se encontra lexitimada para modificar, completar, engadir ou suprimir os contidos publicados no Sitio Web en calquera momento sen necesidade de comunicalo previamente. Igualmente, Foro Económico de Galicia poderá restrinxir o acceso a ditos contidos cando sexa aconsellable por razóns técnicas ou así o considere conveniente.

En ningún caso os Usuarios poderán acceder ou utilizar o presente Sitio Web de forma que se ocasionen danos ou se inutilice total ou parcialmente o mesmo, se modifiquen, supriman ou alteren os seus contidos, deseño gráfico ou código fonte, se danen ou alteren os equipos do Foro Económico de Galicia ou aos programas, arquivos, ficheiros, etc. que esta puidera posuír, ou se cause calquera perxuizos a terceiros que igualmente utilicen ditos elementos.

As direccións de correo electrónico que figuran no Sitio Web non poderán ser utilizadas, cedidas ou recopiladas para o envío de informacións publicitarias non solicitadas polo Foro Económico de Galicia

Foro Económico de Galicia é a titular de todos os dereitos de propiedade intelectual existentes ou que poidan recaer sobre os contidos do presente Sitio Web.

O acceso por parte dos Usuarios ao Sitio Web non supón a concesión de dereito algún sobre ditos dereitos de propiedade intelectual.

En ningún caso os Usuarios poderán utilizar, reproducir, distribuír, divulgar, comunicar publicamente, copiar ou transformar os contidos publicados no Sitio Web con fins comerciais, nin atribuírse a autoría, total ou parcial, dos mesmos. En calquera utilización que o Usuario realice dos contidos, dito Usuario deberá deixar constancia da autoría do Foro Económico de Galicia sobre os mesmos.

Protección de datos

De conformidade coo disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase ao usuario que os datos que no seu caso facilite a través dos formularios existentes na páxina Web van ser incorporados para o seu tratamento a un ficheiro titularidade do Foro Económico de Galicia denominado “Clientes e/ou Proveedores” coa finalidade de atender as solicitudes de información que o usuario poida realizar e de publicidade, prestando o seu consentimento expreso para a recepción de comunicacións comerciais por vía electrónica de produtos e servizos que poida no seu caso ofertar a empresa titular do ficheiro.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 comunícaselle que respecto aos datos de carácter persoal recollidos para o seu tratamento ten a posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante solicitude dirixida por escrito ao titular do ficheiro á dirección que consta no encabezamento do presente aviso legal nos termos que subscribe a lexislación vixente. Lexislación e foro

O presente Sitio Web ríxese a todos os efectos polo ordenamento xurídico español, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados do seu uso os Xulgados e Tribunais de Vigo, Pontevedra.

Contacto

Para calquera cuestión poden poñerse en contacto co Foro Económico de Galicia a través do número de teléfono 988 368 759, ou ben dirixindo a súa solicitude ao e-mail info@foroeconomicodegalicia.es

Se vostede atopa algunha dificultade á hora de acceder ou visualizar información neste sitio, ou considera que se podería mellorar a accesibilidade nalgún aspecto, non dubide en comunicárnolo a través do noso correo.